Centrul Municipal de Colectare Iasi

RO/EN

CONFIDENTIALITY POLICY

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE CU CARACTER GENERAL

 

CINE SUNTEM

ASOCIAȚIA ECOTIC și ECOTIC BAT SRL sunt operatori asociați de date cu caracter personal.

ASOCIAȚIA ECOTIC este o organizație specializată în gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, iar ECOTIC BAT SRL  este o organizație înființată din necesitatea legală de a organiza separat și eficient o componentă complementară activității de baza a ECOTIC: colectarea și reciclarea deșeurilor de baterii si acumulatori portabili si industriali.

Din acest motiv, prelucrarea de date cu caracter personal se realizează în comun în cadrul celor două organizații care sunt doar formal distincte și toate principiile, politicile și practicile aplicabile în ce privește ASOCIAȚIA ECOTIC se aplică în ce privește ECOTIC BAT SRL și reciproc.

ASOCIATIA ECOTIC, cu sediul central în Str Turturelelor, nr. 48, Sector 3, Bucuresti si adresa de corespondenta: Splaiul Unirii, Nr 86, etaj 4, Sector 4, Bucuresti , Telefon: 031.805.57.43  , Fax: 021.332.32.38 , http://www.ecotic.ro ; e-mail: office@ecotic.ro; adresa de e-mail a Responsabilului pentru Protecția Datelor: luiza.dinca@ecotic.ro , este operator de date cu caracter personal colectate în cursul activității sale legitime de afaceri –  inregistrat la ANSPDCP sub nr. 16448.

ECOTIC BAT SRL, cu sediul central în Splaiul Unirii, Nr 86, etaj 4, Sector 4, Bucuresti , Telefon: 031.805.57.43  , Fax: 021.332.32.38 , http://www.ecotic.ro ; e-mail: office@ecotic.ro; adresa de e-mail a Responsabilului pentru Protecția Datelor: luiza.dinca@ecotic.ro , este operator de date cu caracter personal colectate în cursul activității sale legitime de afaceri –  inregistrat la ANSPDCP sub nr. 0024994 .

Asociatia ECOTIC si ECOTIC BAT, in calitate de operatori asociati, colectează date în multe modalități și pe mai multe căi: atunci când ne contactați pe email, atunci când ne vizitați website-ul, atunci când angajatorii dvs. încheie cu noi contracte de transfer de responsabilitati privind realizarea obiectivelor anuale de colectare a DEEE si DBA sau atunci când se formulează o cerere de colaborare ce ne este adresată. Colectăm date și atunci când ne vizitați la unul din sediile noastre, precum și atunci când ne transmiteți CV-uri sau cereri de angajare.

 

DEFINIȚII

Datele cu caracter personal (Date) – orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitățiile sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categorii speciale de date cu caracter personal – orice informație care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal (Prelucrare) – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată – o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitățiile sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Operatori asociați – doi sau mai mulți operatori care stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare, își stabilesc într-un mod transparent responsabilitățile fiecăruia în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul GDPR, în special în ceea ce privește exercitarea drepturilor persoanelor vizate și îndatoririle fiecăruia de furnizare a informațiilor prevăzute la articolele 13 și 14, prin intermediul unui acord între ei, și desemnează un punct de contact unic pentru persoanele vizate.

Persoana împuternicită de către Operator (Împuternicit/Procesator) – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Parte Terță – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Consimțământ – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Pseudonimizare –  înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile. Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplica datelor pseudonimizate, întrucât acestea reprezintă date cu caracter personal.

Anonimizare – înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod care să fie ireversibil și care sa transforme datele astfel încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate. Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu se aplica datelor anonimizate, întrucât acestea nu mai reprezintă date cu caracter personal.

ANSPDCP – înseamnă autoritatea publică independentă de supraveghere din Romania, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

VIZIUNEA NOASTRĂ DESPRE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI ANGAJAMENTELE ASOCIATIEI ECOTIC ȘI ECOTIC BAT

Prelucrarea datelor cu caracter personal în ASOCIATIA ECOTIC și ECOTIC BAT se supune întotdeauna următoarelor principii:

ASOCIATIA ECOTIC și ECOTIC BAT se va asigura că respectă aceste principii atât în ceea ce privește activitățile sale curente, precum și în cazul în care în viitor va introduce noi tehnologii de prelucrarea a datelor, cum ar fi, fără a se limita la, noi sisteme IT.

 

 

 

CE DATE PERSONALE PRELUCRĂM

ASOCIATIA ECOTIC și ECOTIC BAT informează în mod specific persoanele vizate cu privire la datele personale colectate și prelucrate în fiecare caz în care se întâmplă acest lucru (de exemplu, la transmiterea unei solicitări de colaborare sau a unui răspuns la solicitarea de colaborare, la primirea unei cereri de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si/sau a deseurilor de baterii si acumulatori (DBA) , la recepționarea unui CV etc.).

De pildă, în cazul în care ne transmiteti o solicitare de colaborare/colectare DEEE prin intermediul site-ului sau direct pe adresa de e-mail office@ecotic.ro, vom colecta date personale privind: adresa de e-mail si datele de contact ale persoanei sau ale reprezentantului companiei care ne contactează, incluse în solicitare (exemplu: nume, prenume, număr de telefon).

 

DE CE ȘI CUM FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal sunt folosite pentru a ne derula activitatea de gestionare a DEEE/DBA, , pentru a încheia contracte de  transfer de responsabilitati privind realizarea obiectivelor anuale de colectare a DEEE si DBA , pentru a da curs cererilor de colectare DEEE/DBA (caz în care trebuie să clarificăm situația de fapt și să efectuăm verificări suplimentare în cadru strict legal), pentru a da curs cererilor formulate de autoritățile competente care ne supraveghează și reglementează activitatea.

Prelucrăm date pentru a vă oferi dvs. serviciileși informațiile pe care le solicitați.

Prelucrăm de asemenea date cu caracter personal și pentru a asigura securitatea spațiilor în care ne derulăm activitatea, a bunurilor pe care le folosim în acest scop, siguranța angajaților noștri și a datelor și informațiilor pe care le gestionăm.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate prin colectare, înregistrare, organizare, stocarea, modificare, consultarea, utilizare, divulgare prin transmitere, punere la dispoziție, combinare, restricționare, ștergere, distrugere ș.a.m.d. Datele dvs. cu caracter personal nu fac obiectul unui proces decizional automatizat (inclusiv profilare) decât în situații excepționale, caz în care persoana vizată este informată cu privire la existența acestuia, precum și a detaliilor cu privire la acest mod special de prelucrare.

ASOCIATIA ECOTIC și ECOTIC BAT informează în mod specific persoanele vizate cu privire la scopurile și modalitățile de prelucrare în fiecare caz în care se întâmplă acest lucru (de exemplu, la transmiterea unei solicitări de colaborare sau a unui răspuns la solicitarea de colaborare la recepționarea unui CV etc.).

 

ÎN CE TEMEI FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

ASOCIATIA ECOTIC ȘI ECOTIC BAT urmărește efectuarea prelucrărilor de date în considerarea cel puțin unuia din temeiurile legale enumerate mai jos:

 1. a) Consimțământul – În cazul în care nu se aplică vreun alt temei de legalitate al prelucrării prevăzut mai jos, ASOCIATIA ECOTIC și ECOTIC BAT obține întotdeauna consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 2. b) Executarea/Încheierea unui contract – Prelucrarea este necesară pentru executarea de către ASOCIATIA ECOTIC și ECOTIC BAT a unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
 3. c) Obligație legala – Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine ASOCIATIEI ECOTIC și ECOTIC BAT .
 4. d) Interes legitim – Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de ASOCIATIEI ECOTIC și ECOTIC BAT sau de o parte terță, în condițiile legii. De pildă, în cazul înregistrării solicitărilor de colectare a DEEE/DBA, ASOCIATIA ECOTIC și/sau ECOTIC BAT are un interes legitim probator sau de îmbunătățire a serviciilor oferite.
 5. e) Interes vital – Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.
 6. f) Interes public – Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul.

În cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal, ASOCIATIEI ECOTIC și ECOTIC BAT se raportează la prevederile legale aplicabile pentru a asigura întotdeauna un temei legal valabil pentru prelucrare.

CUI TRANSMITEM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transmise unor terți –autorități competente, operatori de servicii de colectare, transport etc., firme de contabilitate și audit etc.. Ori de câte ori facem acest lucru, ne asigurăm că există o justificare temeinică, că vom transmite doar datele strict necesare pentru realizarea scopului transmiterii și vom încerca să ne asigurăm că destinatarul asigură un standard înalt de protecție a datelor cu caracter personal.

În cazul activităților de prelucrare a datelor făcute de un terț prestator/furnizor/partener/intermediar pentru operatorul ASOCIATIEI ECOTIC sau ECOTIC BAT , în baza unui contract de prestări servicii de orice tip încheiat între ASOCIATIA ECOTIC sau ECOTIC BAT și terțul respectiv (care are calitatea de procesator al datelor cu caracter personal din punct de vedere al GDPR), aceste contracte se încheie în scris și include o serie de clauze specifice, prin care terții respectivi să furnizeze ASOCIATIEI ECOTIC și/sau ECOTIC BAT garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în GDPR și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.

Transferul de date cu caracter personal către o organizație internațională sau către un stat terț față de UE și SEE (SEE include atât UE, cât și Islanda, Liechestenstein și Norvegia) poate avea loc numai dacă organizația sau statul respectiv, către care se intenționează a se efectua transferul, pot să asigure un nivel de protecție adecvat conform cerințelor din GDPR.

Transferul de date către o organizație internațională  sau către un stat a cărui legislație nu prevede un nivel de protecție adecvat, recunoscut printr-o decizie de adecvare emisă de Comisia Europeană, este posibil numai dacă există garanții suficiente cu privire la protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate și cu condiția să existe drepturi opozabile și căi de atac efective la dispoziția persoanelor vizate. Aceste garanții se stabilesc de ASOCIATIA ECOTIC și/sau ECOTIC BAT , cu respectarea GDPR, în contracte/acorduri încheiate cu furnizorii/prestatori de servicii către care se realizează transferul datelor sau în alte modalități legale, de la caz la caz.

 

CÂT TIMP ȘI CUM PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât ne sunt necesare sau cât prevede legislația în vigoare.

În tot acest timp, ne asigurăm că datele sunt păstrate în siguranță, iar, în cazul unor breșe de securitate, suntem pregătiți să aplicăm toate măsurile tehnice, organizatorice și legale pentru a limita consecințele posibile și a informa ANSPDCP, precum și persoanele vizate, dacă există riscuri pentru acestea.

În măsura posibilului, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm psedonimizarea pentru a limita riscurile cu privire la datele personale prelucrate.

 

CE DREPTURI AVEȚI CU PRIVIRE LA DATELE DVS. PE CARE LE PRELUCRĂM

Dreptul de acces la Date

Orice Persoana vizata are dreptul de a obține de la ASOCIATIA ECOTIC și/sau ECOTIC BAT, atunci când acestea acționează în calitate de operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar în caz afirmativ, se vor furniza informațiile referitoare la: scopurile prelucrării; categoriile de date vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale, precum și a garanțiilor adecvate oferite în cazul unui astfel de transfer de date; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita ASOCIATIEI ECOTIC și/sau ECOTIC BAT rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării lor sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP; dacă datele nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora; existența unui proces decizional automatizat, inclusiv profilingul, precum și informații pertinente privind logica utilizată, semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

 

 

Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obține de la ASOCIATIA ECOTIC și/sau ECOTIC BAT , în calitate de operator de date, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar ASOCIATIA ECOTIC și/sau ECOTIC BAT va avea obligația de a șterge datele fără întârzieri nejustificate în cazul în care:

 1. a) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu mai există nici un alt temei legal pentru prelucrare;
 3. c) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
 4. d) persoana vizata își exercita dreptul la opoziție in condițiile GDPR;
 5. e) datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale a operatorului;
 6. f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale minorilor in condițiile GDPR;
 7. g) datele cu caractre personal au fost colectate în legăură cu oferirea de informații ale societății informaționale către copii în condițiile GDPR.

ASOCIATIA ECOTIC și/sau ECOTIC BAT , în calitate de operator de date, poate refuza cererea de ștergere a datelor in următoarele condiții:

 1. a) prelucrarea este necesara pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 2. b) prelucrarea este necesara pentru respectarea unei obligații legale aplicabile operatorului;
 3. c) prelucrarea este necesară pentru rațiuni tinând de interesul public în domeniul sănătății publice, în condițiile resptrictive impuse de GDPR;
 4. d) prelucrarea este necesara în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condițiile GDPR, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 5. e) prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea ASOCIATIA ECOTIC și/sau ECOTIC BAT , în calitate de operator de date, restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

 1. a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
 2. b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. c) ASOCIATIA ECOTIC și/sau ECOTIC BAT nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 4. d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 5. e) persoana vizată care a obținut restricționarea prelucrării este informată de către ASOCIATIA ECOTIC și/sau ECOTIC BAT înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

 

Dreptul de opoziție

Persoana vizata are dreptul față de ASOCIATIA ECOTIC și/sau ECOTIC BAT :

 1. a) de a se opune in orice moment, din motive legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează sa facă obiectul unei prelucrări întemeiate pe interesul public sau pe interesul legitim. În caz de opoziție, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza decât daca exista motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor persoanei vizate sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 2. b) de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie Prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv in ceea ce privește crearea de profiluri in acest scop.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are față de ASOCIATIA ECOTIC și/sau ECOTIC BAT. dreptul de a primi – într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat – datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat către Societate și de a le transmite către un alt operator în cazul în care:

 1. a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și
 2. b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele sale să fie transmise direct de la ASOCIATIA ECOTIC și/sau ECOTIC BAT la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

 

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profiling)

În acest sens, persoana vizată are față de ASOCIATIA ECOTIC și/sau ECOTIC BAT dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe procesare automată (incluzand profiling-ul) și care să producă efecte legale față de persoana vizată sau care să o afecteze în mod semnificativ.

Acest drept nu se va aplica în următoarele situații de excepție, în care decizia automată:

 1. a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și ASOCIATIA ECOTIC și/sau ECOTIC BAT ;
 2. b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică ASOCIATIEI ECOTIC și/sau ECOTIC BAT și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 3. c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

În situațiile de la literele a) și c) din prezentul paragraf, ASOCIATIA ECOTIC și/sau ECOTIC BAT are obligația de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a-și retrage consimțământul

În cazul în care prelucrarea datelor se bazează de consimțământul dvs., aveți posibilitatea de vă retrage consimțământul, caz în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu va avea efecte asupra prelucrărilor de până în acel moment.

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, vă rugăm să contactați Responsabilul pentru Protecția Datelor al ASOCIAȚIEI ECOTIC și al ECOTIC BAT, la adresa de email  Luiza.dinca@ecotic.ro sau prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail office@ecotic.ro, adresa de corespondenta: Splaiul Unirii, Nr 86, Etaj 4, Sector 4 Bucuresti, telefon 0318055743Fax 021 3323238.

Dreptul de a se adresa justiției și/sau ANSPDCP

Persoana vizată ale cărei date personale sunt procesate de ASOCIATIA ECOTIC și/sau ECOTIC BAT are:

 1. a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro, website: dataprotection.ro) în cazul în care persoana vizata consideră că prelucrarea datelor sale este făcută cu încălcarea GDPR;
 2. b) dreptul de a formula acțiune în justiție în cazul în care persoana vizata consideră că prelucrarea datelor sale este făcută cu încălcarea GDPR.